Kollektivtrafiken sparar samhället 112 miljoner

Hållbart Resande 1_LITEN

Kollektivtrafiken sparade 112 miljoner åt samhället 2016.

Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader som aldrig syns i en konventionell företagsekonomisk beräkning.

Samhällsnyttan, inklusive besparingarna i miljökostnader, är stor men inte alltid lättberäknad.

Vi har valt tre relativt enkelt kvantifierbara områden för en samhällsekonomisk beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta i Värmland år 2016: miljöeffekter, tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt i stället för att ta bil gör att samhället i Värmland sparar 32 248 220 kronor.

Tillgängligheten som gör att arbetslösa får möjlighet att pendla och därmed inte längre är arbetslösa gör att samhället sparar 21 726 000 kronor.

Trafiksäkerheten är åtta gånger så stor om man åker kollektivt jämfört med andra trafiksätt. Det gör att samhället sparar 56 265 916 kronor.

 

Tillsammans ger detta en besparing på 112 miljoner kronor för samhället.
Till detta kommer dessutom vinster för mindre ohälsa. Människor som åker kollektivt rör sig fyra gånger längre till fots än de som klassas som bilister. En annan vinst för samhället är att kollektivtrafiken kräver mindre yta.

Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid år 2016 var mer än halverade jämfört med om resorna skulle genomförts med bil, 19 981 ton, jämfört med 41 136 ton.
Samma siffror för kväveoxiden var 148 respektive 182 ton.

 

Så här har vi räknat

Miljökostnaden är beräknad på hur många kilo koldioxid och kilo kväveoxid kollektivtrafiken släppte ut jämfört med om resorna skulle ha gjorts med bil.
Miljökostnaden beräknas vara 1.5 kr/kg CO2 och 75 kr/kg NOx (SIKA ASEK4 2008:3).

Tillgänglighetens kostnad är beräknad utifrån antalet sålda periodkort i Värmland och Svensk Kollektivtrafiks beräkning på hur många som kan jobba på grund av att kollektivtrafiken finns och förädlingsvärde per sysselsatt.

I antalet sålda periodkort ingår även sådana som är sålda till studerande, dock ej grundskoleelever.

Trafiksäkerheten är beräknad utifrån vad kostnaden är för lätt skada, för svår personskada och för dödsfall, genom Trafikanalys beräkningsunderlag och Svensk Kollektivtrafiks senaste uträkning på hur säkert det är att åka kollektivt jämfört med annat trafiksätt.

Fordonsuppgifterna är en uppskattning utifrån 2015 års siffror. För antalet skadade och dödade i trafiken har vi också använt 2015 års siffror eftersom vi inte har tillgång till fjolårets siffror när detta skrivs

Den Gröna Resan

Våra förare försöker också hjälpa till. Exempelvis har vår bussentreprenör Nobina infört konceptet ”Den Gröna Resan” i länet. Det handlar om utbildning i miljömässig körning och teknik i fordonen för att minska förbrukning och miljöpåverkan. Målet med ”Den Gröna Resan är att minska förbrukningen med 7-8 procent.

För att nå dit får varje förare individuell återkoppling på sitt körsätt. Klarar hon eller han inte att sänka sin förbrukning finns det miljöcoacher som följer med och ger tips och råd. I bussarna finns en skärm installerad som visar bland annat nuvarande förbrukning, hur mycket energi som bromsas bort och hur lång tid som bussen körs på tomgång. En trevlig bieffekt är att resan blir bekvämare och tryggare utan att det påverkar restiden.