Kvalitets- och miljöpolicy

Värmlandstrafik AB gör Värmland tillgängligare genom att ständigt förbättra och erbjuda prisvärda, trygga och miljöanpassade resor.

 

Vårt uppdrag – regional utveckling

Vi planerar, driver och utvecklar kollektivtrafiken så att värmlänningar och besökare i Värmland kan resa på ett effektivt och hållbart sätt. Vi är stolta över att vi för Värmland framåt.

Vi tror på lösningar som är bra för både människa och miljön.

Vi sätter framtiden i fokus och vill tillsammans med våra upphandlade trafikföretag och medarbetare vara en ansvarstagande, modig och omtänksam partner.

 

Vårt fokus – Miljönytta på riktigt

För att kunna leva upp till vårt uppdrag tar vi ett samlat grepp om miljöfrågorna och var vi kan göra mest nytta i ett framtidsperspektiv. Engagemanget hos våra medarbetare gör detta möjligt. Kunskap om vad som krävs för att minska belastningen på miljön – naturligtvis hos oss själva, men även tillsammans med våra kunder och leverantörer.

 

I vår värdekedja fokuserar vi våra största ansträngningar på de områden som ger störst miljönytta:

 

Trafik- & tjänsteutveckling

Vi tar ansvar för att ligga steget före och utveckla ett trafiksystem som skapar samhälls- och miljönytta.

Kollektivtrafikens långsiktiga framgång i Värmland beror på dess förmåga att skapa värde för kunderna. Utveckling av trafik ska ske baserat på analys av potentiellt resandeunderlag. Koordination av trafiksystem ska ske med fokus på resenärer och resurser.

 

Upphandling & utveckling av entreprenörer

I relationen med våra upphandlade trafikföretag och andra leverantörer vill vi skapa förutsättningar för och ställa krav på bra miljöalternativ.

Fordonens utsläpp av kväveoxider och partiklar ska minska så att luftkvaliteten förbättras. Fordonens utsläpp av fossil koldioxid ska 2021 ha minskat med 60 % i förhållande till 2008 så att kollektivtrafiken bidrar till Värmlands klimatmål.

 

Resandet

Vi vill uppmuntra våra kunder och tillsammans med dem hitta incitament för smarta miljöval.

Resandet med kollektivtrafiken ska öka. Detta ger bättre miljö och effektivare resursanvändning. 2021 ska kollektivtrafikens marknadsandel vara minst 15 %.

 

Vårt fokus – Nöjda resenärer

För att kunna leva upp till våra löften så fokuserar vi på saker som de flesta av våra resenärer tycker är allra viktigaste i resorna med oss;

 

  • Helt och rent fordon
  • Avång i rätt tid
  • Ett bra bemötande
  • En trygg och säker resa
  • Korrekt information vid störning

 

Fokus på dessa frågor hjälper oss att stärka kollektivtrafikens varumärke.

 

Vårt arbetssätt – struktur och kultur

Vår policy beskriver vårt synsätt för samt sätter ambitionen för vårt arbete inom kvalitet och miljö. För dessa områden vill vi skapa en gemensam struktur och kultur för att kunna leva upp till våra ambitioner samt lagar och andra krav som finns på oss.

 

Vårt arbetssätt beskrivs genom processer som hjälper oss att jobba mot vår vision och våra mål.

  • Våra styrande processer är som vårt hjärta och vår hjärna. Vi planerar och följer upp mål och ambitioner. Vi ser till att alla problem, idéer och frågor tas om hand. De styrande processerna ansvarar för att tydliggöra ansvar, mål och andra beslut och för att ta bort hinder på vägen.
  • Våra huvudprocesser, trafikplanering & trafikstyrning, är det som vi gör varje dag mot kund och där vårt värde skapas.
  • Våra stödprocesser ser till att vi planerar och utvecklar våra resurser långsiktigt samt stöttar och möjliggör för våra huvudprocesser att fungera effektivt varje dag.

 

Genom vårt arbetssätt skapar vi strukturer och förutsättningar för att kunna leva upp till våra ambitioner. Vårt arbetssätt uppfyller även kraven i ISO 9001 och 14001.

 

För att lyckas med vårt uppdrag och ständigt förbättra oss så utvärderar vi våra ambitioner regelbundet. Baserat på våra utvärderingar så uppdaterar vi vår policy och sätter nya mål.

 

Tillsammans blir vi starka

Att arbeta för regional utveckling kräver gemensamma insatser. Vi varken vill eller kan klara det själva. Vägen framåt är att samarbeta, söka, välja och följa goda exempel och idéer.