Hjälp oss bli bättre på hållbarhet

Publicerad

Värmlandstrafik är ett företag som på flera olika sätt vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Nu vill vi veta vilka hållbarhetsfrågor som du tycker är de viktigaste för kollektivtrafiken i Värmland.
Vilka hållbarhetsfrågor tycker du vi ska fokusera på?

Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
Begreppet hållbar utveckling går ut på att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Det är numera vanligt att låta begreppet hållbar utveckling innefatta tre olika delar: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

Värmlandstrafiks hållbarhetsarbete idag

 

  

 

Miljömässig hållbar utveckling
Vi kan påverka miljön för framtida generationers invånare i Värmland, detta gör miljöarbetet till ett av våra viktigaste områden.
Att utveckla kollektivtrafiken är att utveckla ett system, som jämfört med andra transportsystem, är mer energieffektivt, mer trafiksäkert och som hushåller bättre med ändliga naturresurser och har bättre miljöprestanda.
En av de största miljövinsterna med vår verksamhet är att vi bidrar till att bilåkandet minskar och vi arbetar för att de fordon som finns i vår verksamhet ska drivas med fossilfria bränslen.

 

Ekonomisk hållbar utveckling
Som ett sammanhållet lokalt arbetsmarknadsområde har Värmland bättre förutsättningar att klara förändringar inom näringslivet. Genom att vara en bas för utveckling av nya verksamheter och företag blir vi konkurrenskraftigare.
Värmlandstrafik förenklar resandet och förkortar restiderna mellan regionens olika delar och ökar möjligheterna till arbetspendling över ett större område. De lokala arbetsmarknadsområdena kan därigenom vidgas och så småningom läggas samman.

 

 

Social hållbar utveckling
Genom att förbättra och förenkla den samlade kollektivtrafiken, så att alla medborgare, oavsett bostadsort, ålder, bilinnehav eller funktionsnedsättning, får tillgång till alla funktioner som krävs för utbildning, arbete, sociala kontakter, vardagsrutiner och en rik fritid bidrar vi till en socialt hållbar utveckling.